دانلودمشهدآگهی _ دانلود مشهد آگهی _ مشهد آگهی
دانلودمشهدآگهی _ دانلود مشهد آگهی _ مشهد آگهی

توضیحات آگهی

خیابان دریا دوم حسینی محراب شهید بدیعی هشت.با پنجتن و دریا دوم پنج دقیقه راه و تا طبرسی دوم و مترو ۱۵دقیقه راه هست

تخفیف پای قولنامه
تا ۶/۱۷دست مستاجر هست